مرغ

کشتارگاه پر سفید سیمرغ داری ظرفیت 10/000 تن کشتار در سال است

En