ماهی

شرکت نوید جوجه گیلان دارای 5 استخر ماهی به ظرفیت های زیر می باشد:

استخر ماهی دولت آباد 23 تن

استخر ماهی پسیخان 40 تن

استخر ماهی چای باغ 16 تن

استخر ماهی سراوان کچا 20 تن

استخر ماهی پیران 20 تن

En