جوجه

شرکت نوید جوجه گیلان دارای 2 واحد کشی است به نام های جوجه کشی واحد 1 و 2 است که در مجموع قادر به تولید 4/000/000 جوجه در یک دوره 21 روزه هستند.

جوجه کشی واحد 1

En